വീക്ഷണം

BT Smart Search

FacebookTwitterGoogle Plus

MISSKCoursesCONSULTANCY SERVICESWATERSHED ATLASPUBLICATIONSIWDMK TRAINING

  • സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി പ്രകൃതിവിഭങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പാരിസ്ഥിതിക പുനരുജ്ജീവനവും
  • ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഭൂവിഭവപരിപാലനത്തിലൂടേയും മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിലൂടേയും സുസ്ഥിരകാര്‍ഷികോല്‍പ്പാദനവും സ്വയം പര്യാപ്തതയും.

 

 

Contact us

Directorate of Soil Survey & Soil Conservation
Center Plaza buildings
Vazhuthacaud
Thiruvananthapuram-695 014
Ph: 0471 2778760, 2778761
Fax : 04712338200
 


 

 

www.india.gov.inwww.kerala.gov.in

Visitors Counter

798057