• സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി പ്രകൃതിവിഭങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പാരിസ്ഥിതിക പുനരുജ്ജീവനവും
  • ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഭൂവിഭവപരിപാലനത്തിലൂടേയും മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിലൂടേയും സുസ്ഥിരകാര്‍ഷികോല്‍പ്പാദനവും സ്വയം പര്യാപ്തതയും.