കൃഷി വകുപ്പ്, കേരളം www.keralaagriculture.gov.in
കിസാൻ കേരള www.kissankerala.net
സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് www.soilhealth.dac.gov.in
പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷിവികാസ് യോജന www.pmksy.gov.in
രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന www.rkvy.nic.in
ദേശീയ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ www.nhm.nic.in
കർഷക പോർട്ടൽ www.farmer.gov.in
മേരാ കിസാൻ പോർട്ടൽ www.mkisan.gov.in
കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല www.kau.edu.in
സുസ്ഥിര കാർഷിക ദേശീയ മിഷൻ www.nmsa.dac.gov.in
നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് സോയിൽ സർവേ ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാനിംഗ് www.nbsslup.in
കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് www.cpwd.gov.in
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കേരളം www.keralapwd.gov.in
കേരള ഗവ.ധനകാര്യ വകുപ്പ് www.finance.kerala.gov.in
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ www.cswcrtiweb.org
ഹരിതകേരളം മിഷൻ www.haritham.kerala.gov.in