മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പു ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ജിയോമാറ്റിക്സ് ലാബിൽ ഇലെക്ട്രിക്കൽ വർക് നടത്തുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നോട്ടീസ്  2024