മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പു ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ജിയോമാറ്റിക്സ് ലാബിൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ്  നടത്തുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നോട്ടീസ് 2024