• Kerala Soil

 • Kerala Soil

 • Kerala Soil

 • Soil Museum

 • ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി
  ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ
  ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി
 • ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി
  ശ്രീ പി. പ്രസാദ്
  ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി
 • ഡോ.ബി.അശോക് ഐ.എ.എസ്
  ഡോ.ബി.അശോക് ഐ.എ.എസ്
  സെക്രട്ടറി, കൃഷി വകുപ്പ്
 • ശ്രീമതി. അഞ്ജു കെ എസ് ഐഎഎസ്
  ശ്രീമതി. അഞ്ജു കെ എസ് ഐഎഎസ്
  ഡയറക്ടര്‍
 • ഡോ.ബി.അശോക് ഐ.എ.എസ്
  ഡോ.ബി.അശോക് ഐ.എ.എസ്
  പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മീഷണർ, കൃഷി വകുപ്പ്

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌

മണ്ണ്, ജലം, ജൈവസമ്പത്ത് എന്നീ വിഭവത്രയങ്ങളുടെ  സംരക്ഷണവും, ശാസ്ത്രീയമായ വിവര ശേഖരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അവയുടെ പരിപാലനവും വികസനവും ലക്ഷമിട്ടുകൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് 1963 ല്‍ ഒരു സ്വതന്ത്ര വകുപ്പായി രൂപം കൊണ്ടു.

വീഡിയോകൾ

Rebuild Kerala , Thrissur - Kanimangalam
Rebuild Kerala initiative - Kainoorthodu, Thrissur
Rebuild Kerala - Kattachira Kunduvarathodu, Thrissur
Rebuild Kerala - Kuttipurachal, Thrissur
Rebuild Kerala - Mannalamkunnu Yaseempalli Arappathodu, Thrissur
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4