സ്ക്രീൻ റീഡർ വെബ്സൈറ്റ് സൗജന്യം / വാണിജ്യം
Windows narrator(windows only) http://www.microsoft.com/enable/training/windowsxp/usingnarrator.aspx Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ Free
System Access To Go http://www.satogo.com/ Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ Commercial